Allmänt

Kliniken följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

Klinikansvarig: Tandläkare Charlotte Bellton 042-14 82 00

Vi ska fortsätta bedriva god tandvård, och följa rutiner förenat med
rådande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Personalen
på vår klinik är väldigt måna att kunna utöva sin yrkeskompetens på
ett säkert och professionellt sätt för både Ert och personalens bästa.
Information uppdateras kontinuerligt.

Klinikens policy fr.o.m. Måndagen 16/3 2020
• Vi hälsar inte via handslag tills vidare
• Vi har utökat våra behandlingstider. Vi avsätter längre behandlingstid per patient samt mellan varje patientbehandling
• I väntrummet, ska endast den patient som har behandlingstid vänta – ej övriga vänner / släktingar
• Avbokning med kort varsel pga sjukdom debiteras inte

Patienter utan symtom
Patienter utan symptom, behandlas i enighet med rekommendation
från Folkhälsomyndigheten.

Riskgrupper:
Patienter som de senaste två veckorna varit utomlands, ska avstå
behandling i minst 14 dagar – även om man inte uppvisar symtom
från luftvägarna.
Ingår Du i någon av våra riskgrupper, rekommenderas Ni att boka om
Era tider till efter sommaren. Kliniken kommer även att kontakta Er
för att boka om Era tider.
Övriga riskgrupper:
• Äldre patienter (över 70 år)
• Lungsjukdom t ex Astma, KOL
• Hjärt- och kärlsjuka
• Högt blodtryck
• Cancer behandlas
• Svårinställd diabetes
• Övriga underliggande sjukdomar

Patienter med symtom – luftvägs- eller influensasymtom
Patienter med symptom (feber, hosta, halsont, muskelvärk etc – se
nedanstående), även med lindriga besvär – ska avstå från all
behandling i nuläget. Patienter med symptom betraktas som
smittbärare.
Invänta att symptom avklingat helt, avvakta därefter minst 3 dagar –
därefter behandling som vanligt.
• Frikostig smärtlindring
• Liberal bedömning / utvidgad indikation för antibiotika

Akut tandvård
– för patienter med luftvägs- eller influensasymptom
Obs! Mycket strikta restriktioner för behandling
I första hand ska symptomen lindras i hemmet.

Kontakta kliniken per telefon, för telefon konsultation.
• Frikostig smärtlindring
• Liberal bedömning / utvidgad indikation för antibiotika

Om behovet av tandvård bedöms som nödvändig (akut dränage vid
risk för infektionsspridning eller mycket svår smärta som hållit i trots
smärtlindring) ska patienten kontakta klinikansvarig per telefon).
Beslut om behandling tas av klinikansvarig i samråd med rådande
rekommendationer.
Bästa hälsningar!
Personalen